Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMINISTRATIEKANTOOR FIHANSIEEL

artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor FiHansieel, hierna te
  noemen: “FiHansieel”, en een Opdrachtgever waarop FiHansieel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met FiHansieel, voor de uitvoering waarvan door FiHansieel
  derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van FiHansieel en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
  worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FiHansieel en de Opdrachtgever zullen
  alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
  zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats
  te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
  beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien FiHansieel niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
  toepassing zijn, of dat FiHansieel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
  deze voorwaarden te verlangen.
  artikel 2 Offertes en aanbiedingen
  1 Alle offertes en aanbiedingen van FiHansieel zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen
  aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de
  offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2 FiHansieel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes
  of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de
  overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratie- en bureaukosten, tenzij anders
  aangegeven.
  4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
  FiHansieel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
  FiHansieel anders aangeeft.
  5 Een samengestelde prijsopgave verplicht FiHansieel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig
  deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
  artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 9. De overeenkomst tussen FiHansieel en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
  anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 10. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan
  is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever FiHansieel derhalve schriftelijk in gebreke te
  stellen. FiHansieel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 11. FiHansieel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en
  ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 12. FiHansieel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
  7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 13. Indien door FiHansieel of door FiHansieel ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie
  van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
  medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 14. Levering geschiedt af bedrijf van FiHansieel. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
  beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
  noodzakelijk zijn voor de levering, dan is FiHansieel gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het
  risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever
  ter beschikking staan.
 15. FiHansieel is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 16. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan FiHansieel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
  opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 17. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FiHansieel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
  Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FiHansieel
  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FiHansieel zijn verstrekt, heeft
  FiHansieel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
  alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de
  Opdrachtgever de gegevens aan FiHansieel ter beschikking heeft gesteld. FiHansieel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
  doordat FiHansieel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 18. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
  aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
  inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt
  gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor
  hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
  FiHansieel zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
  opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
  daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 19. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is FiHansieel gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te
  geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen FiHansieel bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de
  voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
  gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van FiHansieel op en
  is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 20. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan FiHansieel een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en /
  of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 21. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens FiHansieel gehouden is, dan
  is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van FiHansieel daardoor direct of indirect ontstaan.
 22. Indien FiHansieel met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is FiHansieel niettemin te allen tijde gerechtigd
  tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te
  ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak
  vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst
  redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 23. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie
  maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6
  BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij FiHansieel
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op FiHansieel rustende verplichting ingevolge de wet;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
  artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
 1. FiHansieel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de
  verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst FiHansieel ter kennis gekomen
  omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het
  sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
  zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van FiHansieel kan worden
  gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is FiHansieel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming
  van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van FiHansieel kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FiHansieel op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien FiHansieel
  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien FiHansieel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
  enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is FiHansieel gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de
  kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt,
  dan is FiHansieel gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling
  van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
  schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FiHansieel, zal FiHansieel in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor
  overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de
  overdracht van de werkzaamheden voor FiHansieel extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening
  gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij FiHansieel anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet
  binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
  Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het FiHansieel vrij om de overeenkomst terstond en met directe
  ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
  schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van FiHansieel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de
  daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
  uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
  artikel 5 Overmacht
 10. FiHansieel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg
  van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor zijn rekening komt.
 11. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
  alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop FiHansieel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FiHansieel niet
  in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FiHansieel of van derden daaronder begrepen. FiHansieel heeft

ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat FiHansieel zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. FiHansieel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
  langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
  schade aan de andere partij.
 2. Voorzoveel FiHansieel ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
  of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FiHansieel
  gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze
  factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
  artikel 6 Betaling en incassokosten
 3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FiHansieel aan te geven wijze in de valuta waarin is
  gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door FiHansieel aangegeven. FiHansieel is gerechtigd om periodiek te factureren. Opdrachtgever kan
  er ook voor kiezen om een incassomachtiging af te geven. De betaaltermijn wordt dan gesteld op 21 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
  Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
  verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het
  moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. FiHansieel heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. FiHansieel kan, zonder
  daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de
  betaling aanwijst. FiHansieel kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
  rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan FiHansieel verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
  factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met
  247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
  verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
  hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
  FiHansieel echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
  vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.
  De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
  artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
 8. Het door in het kader van de overeenkomst FiHansieel geleverde blijft eigendom van FiHansieel totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen
  uit de met FiHansieel gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 9. Het door FiHansieel geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
  betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige
  andere wijze te bezwaren.
 10. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
  FiHansieel veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen
  vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om FiHansieel daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de
  Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
  waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan FiHansieel ter inzage te geven. Bij een
  eventuele uitkering van de verzekering is FiHansieel gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er
  jegens FiHansieel bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 11. Voor het geval FiHansieel zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat
  onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan FiHansieel en door FiHansieel aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden
  waar de eigendommen van FiHansieel zich bevinden en deze terug te nemen.
  artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
 12. De door FiHansieel te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs
  gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
  op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het
  gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. FiHansieel kan in dat geval
  andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 13. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders
  voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door FiHansieel verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd
  geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 14. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk
  gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden
  wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FiHansieel, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel
  hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze
  werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
  gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar FiHansieel geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
  weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 15. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden
  gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit
  en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
  overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan FiHansieel te worden gemeld.
  Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
  FiHansieel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FiHansieel in
  staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient FiHansieel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 16. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot
  afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij FiHansieel opdracht gegeven heeft.
 17. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of
  schadeloosstelling.
 18. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal FiHansieel de gebrekkige zaak binnen redelijke
  termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
  gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van FiHansieel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
  daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan FiHansieel te
  retourneren en de eigendom daarover aan FiHansieel te verschaffen, tenzij FiHansieel anders aangeeft.
 19. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
  aan de zijde van FiHansieel daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 20. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de
  Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 21. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens FiHansieel en de
  door FiHansieel bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
  artikel 9 Aansprakelijkheid
 22. Indien FiHansieel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 23. FiHansieel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat FiHansieel is uitgegaan van door of namens de
  Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 24. Indien FiHansieel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van FiHansieel beperkt tot maximaal tweemaal
  de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 25. De aansprakelijkheid van FiHansieel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 26. FiHansieel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 27. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
  de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
  prestatie van FiHansieel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan FiHansieel toegerekend kunnen worden en
  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
  beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. FiHansieel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
  daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 28. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
  FiHansieel of zijn leidinggevende ondergeschikten.
  artikel 10 Vrijwaring
 29. De Opdrachtgever vrijwaart FiHansieel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
  schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan FiHansieel toerekenbaar is. Indien FiHansieel uit dien hoofde door derden mocht
  worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden FiHansieel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
  dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is
  FiHansieel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van FiHansieel en derden
  daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  artikel 11 Intellectuele eigendom
 30. FiHansieel behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
  regelgeving. FiHansieel heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere
  doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
  artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
 31. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij FiHansieel partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis
  geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats
  heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 32. De rechter in de vestigingsplaats van FiHansieel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders
  voorschrijft. Niettemin heeft FiHansieel het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 33. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
  beslechten.
  artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden
 34. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 35. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
  rechtsbetrekking met FiHansieel.
 36. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Vragen? Stel ze ons gerust!